...touch of health

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw gegevens, welke gegevens wij van u verzamelen en waarvoor we ze gebruiken, hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Phycura is een praktijk voor fysiotherapie en wanneer u gebruik maakt van onze diensten geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke
Onze functionaris gegevensbescherming is:

Phycura, S.P.J. Rutten-Giesen, Markt 18, 5991 AT te Baarlo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14131983.

Bereikbaar via: 077-4770306 of info@phycura.nl.

Verwerking persoonsgegevens
De volgende gegevens worden door Phycura verwerkt:

 • Patiëntgegevens
  • NAW
  • Zorgverzekeraar
  • Gezondheidsgegevens welke van belang zijn voor uw behandeling

Phycura verwerkt de eerdergenoemde gegevens voor de volgende doeleinden

 • NAW en zorgverzekeraar
  • Controle verzekering
  • Declareren/factureren
  • Dossiervorming
  • Agendaplanning
  • Controle NAW
  • Interne communicatie
  • Externe communicatie verwijzers
  • Controle lopende processen, agenda’s en declaraties/facturaties

Verwerking gezondheidsgegevens
Deze gegevens worden enkel verwerkt wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan.

 • Hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening
  • Met het oog op een goede behandeling of verzorging van u al de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is
 • Verzekeraars 
  • Voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst

Bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens
Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek
Zonder uw toestemming kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over u worden verstrekt indien:

 • Het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van u niet onevenredig wordt geschaad
 • Het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen
 • Verstrekking is pas mogelijk indien:
  • Het onderzoek het algemeen belang dient
  • Het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd
  • De betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
Een dergelijk verzoek moet worden ingewilligd tenzij het verzoek betrekking heeft op gegevens waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerking belang is voor een ander dan de patiënt, evenals voor zover vernietiging bij of krachtens wet niet is toegestaan.

U kunt uw verzoek of vraag kenbaar maken via:

Telefoon: 077-4770306
Dagelijks tussen 08:30 - 12:00 en 13:00 - 16:00

Mail: info@phycura.nl

Website: www.phycura.nl/contact

Post: Markt 18, 5991 AT, Baarlo

Geheimhoudingsplicht
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. 

Bewaartermijn
Gegevens worden digitaal bewaard volgens de wettelijke termijnen en niet langer dan noodzakelijk is.

 • Medische informatie
  • Ten miste vijftien jaar
 • Financiële administratie
  • Zeven jaar, uitgezonderd de stukken die nodig zijn om vast te stellen wat rechten en plichten zijn, voor deze stukken bedraagt de bewaartermijn tien jaar

Beveiliging
Phycura vindt het belangrijk dat uw gegevens goed worden beveiligd en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoek wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van Cookies. Phycura maakt gebruik van Google Analytics.

Patiëntenportaal
Ons patiëntenportaal is in samenwerking met Intramed Online. Deze voorziet ons van ons intern Elektronisch Patiënten Dossier (verder EPD).

De voor u klaargezette vragenlijsten kunt u invullen, de gegevens die u invult worden meteen in het EPD verwerkt en zijn direct zichtbaar voor uw therapeut

U kunt u inschrijven, wij krijgen in ons EPD een melding van uw inschrijving zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u dagelijks tussen 08:30 - 12:00 en 13:00 - 16:00 telefonisch contact met ons opnemen via 077-4770306.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Wat mensen over ons zeggen

Heel snel van mijn sportblessure af! De tape die ik bij jullie heb gekregen heb ik er dinsdag afgehaald. De afgelopen dagen is het erg goed gegaan, en zelfs met trainen en met sprongen op de training ging het prima. Ik voelde het wel, maar geen pijnlijke steken. Ik ga rustig aan verder trainen en kijken hoe het verder loopt. Voor nu heb ik dus geen vervolgafspraak nodig. 

Super bedankt voor de twee behandelingen! 

Fijne en deskudige begeleiding voor- en na de zwangerschap.

Goede oefeningen en tips en dit alles met een gezellig damesgroepje! Aanrader!

Heerlijk! Na lange periode van pijn en veel spanning weer zorgeloos de dag door!

Gelukkig weet ik nu ook waar ik moet letten om het te voorkomen, nogmaals DANK JE WEL !!

Je voelt je gehoord, er wordt tijd genomen, men maakt weer MENS van je!! 
Toppers!!

Peter

Veel incidenten in mijn leven zetten vroeger bij mij de boel op de kop. Door de begeleiding bij Phycura, die veel in overleg met mijn psycholoog waren, kan ik mijn lijf weer ontspannen en heb ik meer grip op mijn leven. Ik kan weer keuzes maken! Dank je wel.

Imke