nieuws

ZwangerFit tijdens en na de carnavalsweek

Tijdens de carnavalsweek is er GEEN ZwangerFit training.

Na de carnavalsweek verhuist de ZwangerFit training van donderdagavond naar dinsdagavond om 19.30

De zaterdag les vervalt vanaf de carnavalsweek
Lees meer.

phycura

Markt 18
5991 AT Baarlo

Industriestraat 94a
5931 PK Tegelen

tel. 077 477 03 06
info@phycura.nl

KvK 14131983
BTW NL160263463B01

Facebook

Privacybeleid Phycura

 Phycura heeft met het ingaan van de AVG het privacybeleid aangepast, hierin is onze gegevensverwerking omschreven.

Privacyreglement Phycura   

Algemene bepalingen
Art 1. Begripsbepalingen 
Art 2. Reikwijdte  
Art 3. Doel   

Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking 
Art 5. Verwerking van persoonsgegevens 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) 
Art 6.  
a.       Hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening 
b.       Verzekeraars 
c.       Bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens 
d.       Wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

Organisatorische verplichtingen 

Art 7. Geheimhoudingsplicht 
Art 8. Bewaren  
Art 9. Beveiliging
Art 10. Klachtenbehandeling 

Rechten en plichten van de betrokkenen 
Art 11. Informatieplicht 
Art 12. Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens 
Art 13. Recht op aanvulling of correctie van persoonsgegevens 
Art 14. Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens 
Art 15. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Art 16. Vertegenwoordiging
Art 17. Meldingsverplichting AP: geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde persoonsgegevens 
Art 18. Privacyverklaring
Art 19. Verwerkersovereenkomst

Overgangs- en slot bepalingen 

Art 20. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen  
1.2 Persoonsgegevens 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.2 Gezondheidsgegevens
Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen. 
1.3 Verwerking van persoonsgegevens 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.   
1.4 Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.    
1.5 Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  
1.6 Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.  
1.7 Betrokkene  
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.    
1.8 Derde 
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.  
1.9 Toestemming van de betrokkene 
E
lke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene toestemming verleent  dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
1.10 De Autoriteit Persoonsgegevens
De autoriteit die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.
1.11 Functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Phycura is een organisatie die verplicht is om een FG aan te stellen, deze informatie is beschreven in de medewerkergegevens.

Artikel 2 Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3 Doel 
Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG. Dit reglement is van toepassing in de Phycura te Baarlo en Tegelen en heeft betrekking op het register van verwerkingsactiviteiten en van persoonsgegevens.  

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 

Artikel 4 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking 
1.       Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
2.       Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
3.       Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn

Artikel 5 Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan: 
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
b. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een (behandel)overeenkomst
c. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
d. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene
e. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de organisatorische en technische maatregelen die genomen zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens zijn beschreven in het register van verwerkingsactiviteiten 
In het verwerken van patiëntgegevens zijn hierbij betrokken :
·         Afdeling administratie voor beschrijven NAW, opvragen en controleren verzekering en declaratie cq. facturatie
·         Behandelaar / therapeuten voor inhoudelijke dossiervorming, agendaplanning, controle NAW, interne communicatie en externe communicatie met verwijzers
·         Praktijkhouder controle op alle lopende processen, agenda’s, declaratie en facturatie

In het verwerken van verwijzergegevens zijn hierbij betrokken :

·         Afdeling administratie voor beschrijven gegevens, opvragen en controleren zormail en mailadressen
·         Behandelaar / therapeuten voor externe communicatie met verwijzer
·         Praktijkhouder controle op alle lopende processen

In het verwerken van werknemers gegevens zijn hierbij betrokken :

·         Afdeling administratie voor beschrijven NAW, completeren en controleren personeelsdossiers en salarisadministratie
·         Praktijkhouder controle op alle lopende processen

Verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens)
Artikel 6  Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a.       Hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.  
b.       Verzekeraars  De verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst
c.       Bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.
d.       Wetenschappelijk onderzoek en statistiek Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de cliënt worden verstrekt indien:

1.      
het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad
2.       het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:
·         het onderzoek het algemeen belang dient
·         het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd
·         voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar   heeft gemaakt.

Organisatorische verplichtingen 

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht 
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. 

Artikel 8 Bewaren  
       
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt
2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of                                  wetenschappelijke doeleinden worden bewaard
3. De verantwoordelijke (FG) stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. 
4. De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit
5. Op grond van artikel 56 lid 3 BOPZ worden de gegevens met betrekking tot de behandeling  van de cliënt bewaard gedurende vijf jaren vanaf het tijdstip waarop de behandeling in het kader van de wet, de plaatsing in een instelling, dan wel de terbeschikkingstelling is beëindigd (dus na ontslag uit de instelling of na overlijden) of zoveel langer als voor de als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Phycura hanteert voor de gegevens die op grond van de Wet Bopz zijn verkregen eenzelfde bewaartermijn als voor medische gegevens. Dit heeft als doel de samenhang in de gegevens uit het medisch dossier te behouden.

Artikel 9 Beveiliging 
De verantwoordelijke (FG) legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Datalekken

Omtrent datalekken is vastgelegd dat deze bij de toezichthouder worden gemeld als er daadwerkelijk een lek heeft plaatsgevonden waarbij sprake is van inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een melding wordt niet geplaatst indien het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk redelijkerwijs een risico voor betrokkenen met zich meebrengt.

Register

Alle datalekken worden in een register bijgehouden. Hierbij worden ook datalekken geregistreerd die niet bij de toezichthouden gemeld hoeven te worden. 
Het omschrijven van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) kan binnen Phycura noodzakelijk zijn wanneer er verwerkingen plaatsvinden en deze onvoldoende in het EPD geborgd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan :
·         Bijzondere persoonsgegevens met specifiek gegevens over de gezondheid van de betrokkene
·         Gegevensverwerking van kwetsbare personen (kinderen, ouderen en wilsonbekwame personen
·         Grootschalige verwerking van persoonsgegevens
Indien een DPIA noodzakelijk is, worden de gegevens beschreven in een hiervoor ontwikkeld document en ingescand in het EPD cq. gearchiveerd in hiervoor bestemde map.

Artikel 10 Klachtenbehandeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
·         de verantwoordelijke (FG)
·         de binnen Phycura geboden mogelijkheid voor klachtenopvang en klachtenbehandeling
·         De Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de WBP kan de betrokkene verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens   

Rechten en plichten van de betrokkenen 

Artikel 11 Informatieplicht
1.       Indien bij de betrokkene de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke (FG) voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:
·         zijn identiteit
·         de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is
2.       De verantwoordelijke (FG) verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen
3.       De verantwoordelijke (FG) informeert over de rechten van de betrokkene en op welke wijze de betrokkene deze rechten kan inroepen. 

Rechten vastgelegd in de processen

Afdeling administratie heeft toegang tot :
·         Alle noodzakelijke patiënt gerelateerde gegevens om taken zoals hierboven beschreven naar behoren te kunnen uitvoeren
·         Alle noodzakelijke werknemer gerelateerde gegevens om de personeelsadministratie en salarisadministratie naar behoren te kunnen uitvoeren
·         Alle noodzakelijke financiële gegevens om salarisadministratie, belastingadministratie, declaratie en facturatie naar behoren te kunnen uitvoeren

Afdeling therapeuten heeft toegang tot :

·         Alle inhoudelijke zorgdossiers
·         Alle agenda gebonden gegevens
·         Alle noodzakelijke collegiale gegevens

Praktijkhouder (FG) heeft toegang tot alle processen en gegevens.


Artikel 12 Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens

1.       De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. 
2.       De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt
3.       Voor de verstrekking van een afschrift brengt Phycura een redelijke vergoeding in rekening
4.       Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. 

Artikel 13 Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens
1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. 
2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. 
3. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. 
4. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

Artikel 14 Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

1. De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. 
2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. 
3. De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

 Artikel 15 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht op dataportibiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens van betrokkene worden verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers : de persoonsgegevens die de betrokkene zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de betrokkene indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrumen, vragenlijst of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportibiliteit geldt niet voor gegevens die de betrokkenen niet direct of indirect heeft aangeleverd. Dit houdt bijvoorbeeld in diagnoses, conclusies, vermoedens en behandelplannen.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

1.       Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene. 
2.       Hetzelfde geldt voor de betrokkene in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar en die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 
3.       Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op. 
4.       Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is handelingsbekwaam en kan zich laten vertegenwoordigen. 
5.       Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op: 
·         Indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor. 
·         Indien er geen mentor of curator is, de persoon die de betrokkene  schriftelijk heeft   gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde.
·         Indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene. 
·         Indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene.

Artikel 17 Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde persoonsgegevens
1.       Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het Vrijstellingsbesluit van toepassing is
2.       De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek

Artikel 18 Privacyverklaring

Om Phycura bezoekers en patiënten duidelijk te maken hoe we met hun gegevens omgaan, hebben we een privacyverklaring opgesteld. 

Artikel 19 Verwerkersovereenkomst

Bij het uitbesteden van persoonsgegevens aan derden is Phycura verplicht een verwerkersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst Zie bijlage 5. Een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij (‘de verwerkingsverantwoordelijke’) het verwerken van bepaalde persoonsgegevens aan een andere partij (‘de verwerker’) wil uitbesteden. Deze verwerking moet conform de AVG met voldoende veiligheidswaarborgen zijn omkleed. Betreffende het uitbesteden van persoonsgegevens aan IT organisaties gebruikt Phycura een verwerkersovereenkomst opgesteld door de overheid specifiek voor de zorgsector door het ministerie van gezondheid, welzijn en sport (ARBIT-2016). Betreffende het uitbesteden van persoonsgegevens aan overige organisaties gebruikt Phycura een verwerkersovereenkomst opgesteld door de overheid specifiek voor de zorgsector door het ministerie van gezondheid, welzijn en sport (ARVODI-2016).

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 20 Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement  
1.       Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. 
2.       Dit reglement treedt per 25 mei 2018 in werking en is bij de verantwoordelijke (FG) in te zien.
3.       Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.